Nieuwe werkgeversorganisatie E-commerce Nederland

2 dec 2021 - De e-commerce sector heeft vanaf vandaag een eigen werkgeversorganisatie genaamd E-commerce Nederland. De nieuwe werkgeversorganisatie gaat de bedrijfstak ondersteunen. Met de oprichting van de werkgeversorganisatie krijgt de sector een stem op sociaal economisch terrein en krijgen stakeholders een aanspreekpunt.

Actualiteit

E-commerce Nederland presenteert e-commerce cao

De werkgeversorganisatie E-commerce Nederland heeft een cao gepresenteerd aan haar leden. De recent door Picnic samen met vakbond De Unie gesloten cao is ook toegankelijk gemaakt voor andere e-commerce ondernemingen die zijn aangesloten bij E-commerce Nederland. Dit is een belangrijke eerste stap op weg naar het realiseren van een nog bredere, integrale sector-cao. Deze cao is de eerste van zijn soort en geeft hiermee invulling aan veel belangrijke aspecten van collectieve arbeidsvoorwaarden voor deze jonge sector.
Uiteraard is er nog veel werk te verzetten. E-commerce is een snel groeiende bedrijfstak die nog volop in beweging is. In de komende periode zal gewerkt worden, samen met de medewerkers in de sector, aan een aantal belangrijke onderwerpen waaronder de verdere verbreding van de cao en een uniforme pensioenregeling.

Vereniging

De vereniging E-commerce Nederland

E-commerce Nederland is een vereniging met een bestuur en ledenraad die opkomt voor de belangen van ondernemers in de e-commerce sector.

De vereniging is bedoeld voor zogenaamde ‘pure online players’ die tenminste 100 medewerkers in dienst hebben. Dat zijn ondernemingen waarbij tenminste 80% van de omzet afkomstig is uit directe dan wel indirecte bedrijfsmatige werkzaamheden op het gebied van e-commerce.

Over ons

Waar we voor staan

Namens de leden wil E-commerce Nederland onze vernieuwende, aantrekkelijke en sterke sector nog beter voor het voetlicht brengen. E-commerce Nederland geeft aangesloten ondernemingen een stem op sociaal economisch terrein en stakeholders krijgen een aanspreekpunt. Met deze samenwerking maken we de e-commerce sector nog krachtiger om zo meer banen voor de toekomst te creëren.

We gaan afspraken maken over een brede, integrale cao voor e-commerce ondernemingen en scholing- en ontwikkelmogelijkheden voor de sector optuigen. Bovendien stimuleren en faciliteren we samenwerking op innovatie en het delen van best practices in de sector.

Sluit je bij ons aan

1

Aanspreekpunt

E-commerce Nederland is op sociaal economisch terrein gesprekspartner namens de sector voor beleidsmakers en de overheid. Daarmee komen de belangen van de e-commerce sector op deze beleidsterreinen eenduidig in beeld.

2

Sociale afspraken

We werken in de breedte samen aan een sterke e-commerce sector die nog meer nieuwe banen creëert voor de toekomst. Samen met onze leden streven wij naar een uniform sociaal kader wat past bij de sector. Daarmee creëren we rust en stabiliteit en een gelijk speelveld. Werkgevers gaan daarvoor met vakorganisaties in overleg.

3

Stimuleren Innovatie

Als nieuwe werkgeversorganisatie stimuleren en faciliteren we innovatieve samenwerking in de sector. Met name op het gebied van veiligheid, gezondheid en vitaliteit van medewerkers willen we ontwikkelingen stimuleren en kennis delen om de sector aantrekkelijk te houden.

Quotes

Een aantal eerste reacties

Daan Hermes

Voorzitter E-commerce Nederland

“Concurreren doe je op innovaties in e-commerce en niet op arbeidsvoorwaarden. Bij een innovatieve sector passen innovatieve arbeidsverhoudingen.”

Sam Klopper

Operations ZAPP

“In deze hypergroeiende sector hebben we elkaar een heleboel te bieden.”

Toon Borren

People Operations Picnic

“Bij een moderne cao hoort een moderne manier van inspraak, zodat alle medewerkers betrokken worden bij hun eigen arbeidsvoorwaarden.“

FAQ

Vragen en antwoorden

Het past bij de toekomst van de e-commerce sector om verder te professionaliseren en te organiseren. We willen de sector e-commerce met al zijn kansen en toekomstperspectief voor werknemers positief naar voren brengen en een nieuwe werkgeversorganisatie voor de e-commerce sector past daar bij. De geheel eigen structuur, dynamiek, de nieuwe banen en functies en het internationale spelersveld spelen daarbij een rol.

Alle ondernemers uit de e-commerce sector zijn van harte welkom zich aan te sluiten. Neem contact met ons op en we lichten graag een en ander toe. De doelen en het bouwen aan een aantrekkelijke en sterke sector is interessant voor alle e-commerce ondernemingen.

E-commerce is een jonge sector met sterke groei. Nu de sector meer en meer volwassen wordt, werd het ook tijd voor bredere afspraken en vertegenwoordiging. De oprichting van de werkgeversvereniging is daartoe een eerste stap.

E-commerce is een groeiende sector die over een aantal jaar de grootste in NL zal zijn. Veel mensen vinden hier hun eerste baan, met veel uitdagingen, werken met technologie en goede doorgroeimogelijkheden. Het is belangrijk dat de sector goed wordt gepositioneerd zodat veel mensen de weg naar de sector vinden.

In 2020 was de e-commerce omzet uit consumentenaankopen goed voor € 26,6 miljard. Dit is 28% van de totale consumentenbestedingen in dat jaar (TMM 2020). Volgens het CBS is het aantal webwinkels in Nederland 67.125 (groot en klein). In 2025 wordt een verdubbeling verwacht naar circa 55 miljard en wordt de e-commerce markt de grootste retailmarkt.

De vereniging is bedoeld voor zogenaamde ‘pure online players’. Dat betekent dat bij de ondernemingen die lid willen worden tenminste 80% van de omzet afkomstig is uit directe dan wel indirecte bedrijfsmatige werkzaamheden op het gebied van e-commerce. Daarnaast dienen deze ondernemingen tenminste 100 FTE in dienst te hebben.

Vooralsnog kunnen omnichannel ondernemingen en toeleveranciers voor de e-commerce, denkend aan personeel in distributiecentra, niet deelnemen aan E-commerce Nederland.

We willen aanspreekpunt zijn voor de politiek en andere stakeholders. We willen innovaties in de sector stimuleren en een uniform sociaal kader realiseren. Daarbij gaat het in eerste instantie om collectieve arbeidsvoorwaarden, scholingsmogelijkheden en een pensioenregeling. Welke andere (sociaal-economische) thema’s een rol gaan spelen moet nog bepaald worden. Ook willen we werken aan de juiste beeldvorming van een volwassen sector.

Het bestuur wordt gevormd door een groep e-commerce ondernemingen en heeft een onafhankelijke voorzitter.

Tot 10 december a.s. kunnen medewerkers van bij E-commerce Nederland aangesloten ondernemingen stemmen. Bij een positieve uitkomst kan de e-commerce cao definitief worden.

De Unie behartigt de werknemersbelangen. Namens de werkgevers doet E-commerce Nederland dat.

De uitgebreide e-commerce cao gaat gelden voor de duizenden medewerkers van de e-commerce ondernemingen die lid zijn van E-commerce Nederland. Het lidmaatschap staat echter open voor alle e-commerce bedrijven, dus we verwachten veel nieuwe leden te kunnen ontvangen. De sector groeit enorm hard. De cao gaat voor vele duizenden mensen grotere zekerheid bieden.

In eerste instantie zullen dat alleen de medewerkers van aangesloten leden zijn. Maar het doel is nadrukkelijk om de cao breed in de sector toepasbaar te laten zijn. Dat is een van de taken van deze werkgeversvereniging en zal gepaard gaan met veel gesprekken en toelichting. De eerste stap is gezet!

Aansluiten bij bestaande cao’s blijkt in de praktijk lastig voor e-commerce bedrijven. Dat komt door de wensen en de structuur van de sector. E-commerce is een relatief nieuwe sector die sterk groeit. Nieuwe banen, nieuwe technologie, andere opleidingseisen, sterkere internationale concurrentie zijn elementen die in de huidige structuren niet passen. De omvang van de e-commerce sector is nu ook zodanig - per 2025 zal het de grootste retailsector zijn - dat een eigen werkgeversvereniging en op termijn een integrale e-commerce cao de bedrijfstak zal helpen.

Structuur, duidelijkheid en uniformiteit voor werknemers en werkgevers organiseren. We creëren een gelijk speelveld voor werkgevers qua arbeidsvoorwaarden. Moderne arbeidsvoorwaarden met groeimogelijkheden en perspectief. En komen tot een uniforme pensioenregeling voor de e-commerce sector die straks past bij de wettelijke kaders waaraan de overheid werkt.

Alle e-commerce bedrijven die onder de werkingssfeer vallen (80% e-commerce omzet en 100 FTE in dienst) zijn welkom. Mochten deze nu onder een andere cao vallen, dan moet het bestuur van de cao waar een onderneming onder valt dispensatie verlenen om dat mogelijk te maken.

Partijen kunnen zich aansluiten en meedoen aan de cao. Als de e-commerce cao op termijn breder binnen de sector zal worden toegepast, dan zullen ook buitenlandse partijen zich moeten houden aan deze cao. Het is een van de doelen van de nieuwe werkgeversvereniging om in de sector een level playing field wordt gecreëerd waarbij niet wordt geconcurreerd op arbeidsvoorwaarden.

Staat je vraag er niet bij?Neem contact met ons op